Business Intelligence, BI, eller s.k. beslutsstöd, är ett samlingsbegrepp för tekniker och processer för organisationer att genom data bättre förstå sin verksamhet. Resultatet är tydliga och angripbara rapporter och analyser till beslutsfattare inom verksamhetens alla delar.

BI-verktyg som exempelvis Qlik, Power BI eller Tableau, gör det möjligt att beräkna och mäta nyckeltal utifrån stora datamängder från flertalet olika datakällor. Ett enkelt exempel är ”cost of sales” (COS) där man vill utvärdera spenderad marknadsföring mot genererad intäkt. Där hämtas vanligen intäkt från affärssystem som exempelvis Microsoft Dynamics 365 Business Central, Visma eller Salesforce och ställs emot marknadsföringskostnader från exempelvis Google Analytics och Facebook/Meta.

Visualisering av Intäkter i relation till procentuell marknadsföringskostnad (cost of sales)

Kabeljo arbetar främst med BI-plattformen QlikView och Qlik Sense som med patenterad minnesteknik på ett bra sätt kan hantera miljontals rader data. Det möjliggör att kunna bryta ner varje nyckeltal till lägsta produkt-, kund, eller transaktionsnivå och också identifiera vad som driver totalerna uppåt eller nedåt.

Nedan listar vi 3 viktiga nyckeltal för e-handeln och hur de kan mätas.

  1. Försäljning
  2. Marginal
  3. Customer Lifetime Value (CLV)

Försäljning

Att sammanställa intäkter kan låta enkelt men kan i praktiken vara något komplext. Skall man mäta orderingång, skeppade eller fakturerade ordrar? Skall returer inkluderas eller exkluderas? Därefter skall olika momssatser dras av och valutor omräknas i de fall man är verksam på flera marknader.

Google Analytics är idag det vanligaste verktyget för att följa orderlagd försäljning på aggregerad nivå, och trots felmarginal p.g.a. tracking-problematik kan det ofta fylla behovet till en viss gräns. Vill man mäta mer utförligt och analysera mer utförligt, är ett BI-system att föredra. Genom att koppla ihop data från Google Analytics med information från affärssystem och e-handelsplattform, får man en komplett bild med korrekta siffror som kan skäras bl.a. per kategori, produkt, kanal, leverantör eller kundsegment. Det möjliggör också att kunna följa orderns väg från orderläggning till leverans och ev. retur. En produkt, kund eller kanal exempelvis se ut att vara lönsam tills man börjar beakta kostnader eller returgrad.

Marginal

Många verktyg erbjuder statiska dashboards och rapporter för presentation av intäkter. För vidare analys av marginal och lönsamhet blir det genast svårare. En produktmarginal är vanligtvis estimerad fram tills att den realiseras vid sändning från lager, och beroende på lagervärderingsmodell kan marginalen också slå hårt på exempelvis kampanjer. Det blir fort komplext även här men kan på bra sätt hanteras och visualiseras i BI-systemet.

Än mer sanningsenligt är förstås att titta på marginal efter kostnader för frakt, lager/logistik och marknadsföring. Med denna s.k. operationella resultaträkning, nedbrytbar exempelvis per produkt, kampanj eller kund, har man fullständig kontroll över var lönsamheten ligger.

Customer Lifetime Value (CLV)

Customer Lifetime Value syftar till en kunds totala värde under sin livslängd. Det finns ett antal olika sätt att beräkna detta och en förenklad variant är ”Snittordervärde” x ”Återköpsfrekvens” x ”Snittmarginal” x ”Livslängd”. Kundens livslängd är svår att förutspå och sätts ofta till 12 eller 18 månader även om kundens ”livslängd” ofta är längre än så. Denna beräkning ger en grov generell uppskattning och en grov indikation av snittkundens totala värde.

I Kabeljos CLV-analyser är våra beräkningar mer detaljerade och möjliggör analys av CLV exempelvis per kundtyp eller kanal. Att ställa kostnaden för en kampanj eller annan marknadsföring mot Customer Lifetime Value istället för intäkt (eller i bästa fall produktmarginal), är en otroligt kraftfull analys som värderas högt bland våra många e-handelkunder.

Välkommen att kontakta mattias@kabeljo.com så berättar vi mer om hur vi arbetar med dessa och många andra viktiga KPI:er.